I spy my friend Ashley Sebok on Opening Ceremony.

I spy my friend Ashley Sebok on Opening Ceremony.